SÕNUMITOOJA: KUUSALURAHVA TEATER SAI HARJU FESTIVALIL LAUREAADI TIITLI

Kuu­sa­lu trupp osa­les Ko­sel toi­mu­nud har­ras­tus­teat­ri­te fes­ti­va­lil la­vas­tu­se­ga „Tei­se me­he pea“.

Fes­ti­val oli Ko­se kul­tuu­ri­kes­ku­ses ka­hel päe­val, lau­päe­val-pü­ha­päe­val, 29. ja 30. ok­toobril. Osa­le­sid 8 teat­rit­rup­pi, Ida-Har­just Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter, Viim­si Muu­si­ka­li­tea­ter, Jõe­läht­me val­last Nee­me Tea­ter ja Jõe­läht­me La­vaG­rupp.

Žü­rii koos­sei­sus Martin Medar, Kris­tii­na Oo­mer, Me­his Pih­la ja Ivo Een­sa­lu and­sid väl­ja küm­me au­hin­da, nen­de seas kolm lau­reaa­di tiit­lit. Ühe neist sai Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter la­vas­tu­se­ga „Tei­se me­he pea“, mil­le esie­ten­dus oli 2014. aas­tal.

Kii­de­ti Kuu­sa­lu tru­pi head va­li­kut – „Tei­se me­he pea“ on ko­möö­dia, aga mit­te si­tuat­sioo­ni­ko­möö­dia, vaid tõ­si­ne teks­ti­ko­möö­dia, mi­da tu­leb mõt­te­ga jäl­gi­da.

Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri mä­ned­žer ja üks peao­sa­täit­ja Enn Kirs­man kom­men­tee­ris, et Kuu­sa­lu tru­pi la­vas­tus oli aja­li­selt kon­kur­si kõi­ge pi­kem, kuid žü­rii liik­med kin­ni­ta­sid, et neil ei ol­nud kor­da­gi igav.

„Nad ol­la kart­nud pi­sut, et äk­ki va­heaeg võ­tab me hoo­gu ma­ha, kuid tõ­de­sid, et olu­kord oli soo­tuks vas­tu­pi­di­ne, meie kuul­sad „nun­nad“ tõm­ba­sid hoo  ko­he üles ta­ga­si. Kii­de­ti meie an­samb­li­män­gu ning suh­te­li­selt häs­ti ta­ba­tud prants­las­lik­ku ole­must, ehk­ki se­da oleks või­nud veel roh­kem ol­la,“ rää­kis mä­ned­žer.

La­vas­tu­ses „Tei­se me­he pea“ män­gi­vad pea­le te­ma veel Kau­po Par­ve, Joo­nas Pürg, Ene Vald­mann, Tiia Kumm, In­ge Aun, Kau­po Rüüt­sa­lu, El­vi Rein­vald ja Ter­je Mul­ter.    

La­vas­ta­ja Tõ­nu Tamm kii­tis sa­mu­ti näit­le­ja­te män­gu: „„Tei­se me­he pea“ on prae­gu kõi­ge enam sis­se­män­gi­tud tükk, fes­ti­va­lil esi­ta­ti 24. kor­da. Nau­ding oli is­tu­da ja neid vaa­da­ta, kõik mär­ku­sed unu­ne­sid, nau­ti­sin, kui­das män­gi­ti mõ­tes­ta­tud lu­gu. See tu­li vä­ga to­re­das­ti väl­ja, män­gi­ti hea tem­po, suu­re si­se­mi­se tah­te ja põ­le­mi­se­ga. Näit­le­jad tead­sid, miks nad la­val on, mi­da seal tee­vad. Rõõm oli neid vaa­da­ta, oli sä­rav ja na­tu­ke üles­tõs­te­tud.“

Fes­ti­va­li­le min­di „Tei­se me­he pea­ga“ ka see­tõt­tu, et on kõi­ge rah­va­roh­kem, kaa­sa tee­vad kaks kol­man­dik­ku tru­pist.

La­vas­ta­ja lau­sus, et tun­nus­tus tii­vus­tab eda­si mi­ne­ma. Kuid esial­gu uu­si la­vas­tu­si ei tu­le, prae­gu on neid re­per­tuaa­ris viis, kolm uue­mat on tä­na­vu­sed.

No­vemb­ris tä­his­tab Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter tru­pi 20. sün­ni­päe­va. Sel­le pu­hul kor­ral­da­tak­se Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas ka­hel jär­jes­ti­ku­sel nä­da­la­va­he­tu­sel teat­ri­ma­ra­ton, män­gi­tak­se kõi­ki 5 la­va­tük­ki.

Enn Kirs­man kuu­lu­tab Fa­ce­boo­kis, et siis saab nä­ha ka tru­pi­le lau­reaa­di­tiit­li too­nud la­vas­tust, mis nüüd­seks on ju­ba hoo­pis mi­da­gi muud, kui oli kaks aas­tat ta­ga­si esie­ten­du­sel.

Artikli autor ÜLLE TAMM, lugu ilmus 2. novembril ajalehes “Sõnumitooja”

nunnad_joonas

„Nun­nad“ ja surmamõisteu la­vas­tu­ses „Tei­se me­he pea“: TER­JE MUL­TER, JOO­NAS PÜRG ja EL­VI REIN­VALD.


Lugu ilmus 2. novemril 2016 ajalehes “Sõnumitooja”, loo autor ÜLLE TAMM

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s